Strategia podatkowa

Strategia podatkowa RRG Warszawa

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2020

Niniejszy dokument stanowi realizację przez Renault Retail Group Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 156, 02-326 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021035, NIP: 113-00-09-891 (dalej: „RRG” lub „Spółka”) obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 wynikającego z art. 27c ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. Nr 1800 ze zm.); dalej zwana „Ustawą CIT”.

I. Informacje o Spółce

RRG jest największym w Polsce dealerem samochodów marki Renault i Dacia. Spółka jest częścią jednej z największych sieci dystrybucyjnych samochodów w Europie. Poza sprzedażą samochodów oraz części zamiennych i akcesoriów RRG świadczy profesjonalne usługi serwisu mechanicznego, usługi serwisu blacharsko-mechanicznego oraz usługi w zakresie stacji kontroli pojazdów. Odpowiadając na potrzeby swoich Klientów RRG świadczy również usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego.

RRG prowadzi działalność za pośrednictwem pięciu Zakładów . Główny salon i warsztat zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich 156 w Warszawie. Cztery filie zlokalizowane są: przy ul. Puławskiej 621b w Warszawie, przy ul. Poznańskiej 16/18 w Morach koło Warszawy, przy ul. Lewinowskiej 37/39 w Warszawie oraz przy ul. Białowieskiej 10a w Warszawie.

Priorytetem RRG jest wysoka jakość obsługi Klientów, budowanie ich zaufania oraz rozwój nowoczesnych metod komunikacji i obsługi w obszarze związanym z zakupem i używaniem pojazdów.

Dbałość o jakość świadczonych usług, wysokie standardy obsługi klienta, zaufanie klientów sprawiają, że RRG jest cenionym na rynku dealerem. Spółka doceniona została również przez Grupę Renault, która siedmiokrotnie nagrodziła RRG nagrodą Dealer of The Year w Polsce.

II. Misja podatkowa Spółki

Poszanowanie zasad etyki biznesowej i transparentności stanowi jedną z wartości, jaką RRG kieruje się prowadząc działalność gospodarczą. Priorytetem Spółki jest działanie w sposób uczciwy i transparentny we wszystkich sferach działalności, w tym również w zakresie rozliczeń podatkowych.

RRG jest przekonana, że wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym składanie w terminie wymaganych deklaracji, sprawozdań i informacji, aktywna współpraca z organami podatkowymi w kwestiach dotyczących bieżącej działalności, odpowiadanie na zapytania organów podatkowych, czy uiszczanie należnych podatków jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, a realizacja tego obowiązku stanowi jeden z kluczowych elementów kształtujących renomę i wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

Terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stanowi element społecznej odpowiedzialności RRG. Spółka dąży więc do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, kładąc nacisk na rzetelność, transparentność i terminowość dokonywanych rozliczeń podatkowych. Celem Spółki jest uiszczanie wszystkich należnych podatków w prawidłowej wysokości i we wskazanych przepisami prawa podatkowego terminach.

Poziomem ryzyka podatkowego akceptowanego przez Spółkę jest poziom niski.

Spółka nie akceptuje działań mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych, czy uchylanie się od zobowiązań podatkowych. RRG nie zawiera transakcji sprzecznych z przepisami prawa podatkowego, bądź związanych z istotnym ryzykiem podatkowym.

W przypadku nieprecyzyjnych przepisów prawa podatkowego, skutkujących możliwością rozbieżnych ich interpretacji, co do zasady przyjmowana jest interpretacja związana z niższym ryzykiem zakwestionowania jej przez organy podatkowe.

W sytuacjach budzących wątpliwości RRG korzysta z usług zewnętrznych doradców świadczących w sposób profesjonalny pomoc prawną i/lub usługi doradztwa podatkowego.

Spółka stara się w pełni przestrzegać obowiązujące przepisy prawa (w tym przepisy prawa podatkowego). We wszystkich obszarach prowadzonej działalności RRG popiera i realizuje zasady odpowiedzialnego biznesu.

III. Informacje o strategii podatkowej realizowanej w roku podatkowym 2020

1. Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka opracowała i wdrożyła procedury, procesy i instrukcje zmierzające do zapewnienia prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Określają one standardy, zasady działania i praktyczne wskazówki zmierzające do zabezpieczenia realizacji polityki podatkowej RRG.

Do przykładowych obszarów objętych wskazanymi powyżej procedurami, procesami i/lub instrukcjami należą:

 

 • zakupy towarów i usług realizowane przez Spółkę (przykładowo: Instrukcja zamawiania części, Instrukcja zakupu opracowana dla tzw. kosztów ogólnych);
 • dokumentowanie sprzedaży fakturami VAT – w celu ograniczenia błędów związanych z czynnikiem ludzkim Spółka zdecydowała się na zautomatyzowanie procesów w tym zakresie;
 • weryfikacja umów z kontrahentami – każda z umów opiniowana i akceptowana jest przez Główną Księgową i Dyrektora Finansowego odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe Spółki. Dodatkowo każda z umów opiniowana jest przez zewnętrzną kancelarię prawną;
 • zgłaszanie nietypowych sytuacji;
 • proces obiegu i archiwizacji dokumentów.

 

Wdrożone przez RRG procedury, procesy i instrukcje uwzględniają działania podejmowane na wszystkich etapach realizowanych transakcji czy procesów mających wpływ na rozliczenia podatkowe RRG. Istotnym ich elementem jest komunikacja i współpraca pomiędzy pracownikami wszystkich działów zaangażowanych w realizację danego procesu.

Czynności związane z bieżącymi rozliczeniami podatkowymi Spółki realizowane są przez pracowników Działu Księgowości posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, analizując dostępne materiały w tym interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądów administracyjnych, komentarze, publikacje prasowe, newslettery opracowywane przez firmy doradztwa podatkowego. Ważnym elementem związanym z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Działu Księgowości jest wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu analizowanych zagadnień oraz dzielenie się zdobywaną wiedzą i spostrzeżeniami z zakresu podatków i rachunkowości. Pracami Działu Księgowości kieruje Główna Księgowa nadzorowana przez Dyrektora Finansowego Spółki.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: „rok podatkowy 2020”) pracownicy Działu Księgowości na bieżąco monitorowali zmiany przepisów prawa podatkowego i ich ewentualny wpływ na realizowane przez Spółkę transakcje, a w razie potrzeby aktualizowali stosowane w Spółce procedury, procesy i instrukcje. Informacje o zmianach przepisów prawa podatkowego wpływających na działalność RRG kierowane były do Kierowników Działów, którzy odpowiedzialni byli za odpowiednie poinstruowanie podległych im pracowników.

Niezależnie od komunikacji dotyczącej zmian przepisów prawa podatkowego na bieżąco kontrolowana była też realizacja poszczególnych procesów. W razie zidentyfikowania nieprawidłowości nie tylko korygowano błędne zapisy księgowe mające wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki, ale dodatkowo kierowano odpowiednią komunikację do uczestników danego procesu (odpowiednio Kierowników Działu, czy pracowników merytorycznych będących uczestnikami procesu).

W roku podatkowym 2020 podejmowano działania w zakresie oceny i kontroli ryzyk podatkowych związanych z działalnością Spółki zmierzające do ograniczenia ryzyka do akceptowalnego niskiego poziomu.

Dyrektor Finansowy oraz Główny Księgowy regularnie informowali Zarząd o zagadnieniach podatkowych związanych z realizowaną przez Spółkę działalnością oraz związanych z nimi ryzykami.

Kwestie podatkowe były jednym z istotnych czynników branych pod uwagę podczas podejmowania decyzji biznesowych.

W sytuacjach budzących wątpliwości Spółki uzyskiwano opinie zewnętrznych doradców świadczących w sposób profesjonalny pomoc prawną i/lub usługi doradztwa podatkowego.

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie realizowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.); dalej zwana „Ordynacją podatkową” – RRG nie była stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej. Spółka nie wnioskowała też o zawarcie takiej umowy.

Spółka aktywnie współpracowała z organami Krajowej Administracji Skarbowej w kwestiach związanych z jej bieżącą działalnością. Na bieżąco udzielano odpowiedzi na wezwania, czy zapytania organów podatkowych pozostając z pracownikami organów podatkowych w kontakcie mailowym i/lub telefonicznym.

3. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

Zgodnie z realizowaną strategią podatkową Spółka dążyła do przestrzegania przepisów prawa podatkowego i realizacji wszystkich wynikających z tych regulacji obowiązków. Podejmowane działania uwzględniały zasady:

 

 • przestrzegania przepisów prawa podatkowego i realizacji wynikających z nich obowiązków;
 • podejmowania istotnych decyzji biznesowych z uwzględnieniem kwestii podatkowych;
 • transparentnych i uczciwych relacji z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Zdarzenia gospodarcze realizowane w 2020 r. zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych zgodnie z wdrożonymi w Spółce procedurami zmierzającymi do zapewnienia prowadzenia ksiąg w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco. Zapisy w księgach dokonywane były ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych.

Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 r., które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta oraz opublikowane we właściwym rejestrze sądowym.

W roku podatkowym 2020 Spółka terminowo realizowała obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego. W tym w szczególności w terminie uiszczała należne podatki oraz składała wymagane deklaracje podatkowe do właściwych organów podatkowych.

W roku podatkowym 2020 Spółka pełniła rolę podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatnika podatku od towarów i usług, podatnika podatku akcyzowego, podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnika podatku od nieruchomości oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. RRG złożyła do właściwych organów podatkowych następujące deklaracje:

 

 • podatek dochodowy od osób prawnych: CIT-8, IFT-2R, TPR-C;
 • podatek od towarów i usług: VAT-7, VAT-UE,VAT-UEK, JPK_VAT;
 • podatek akcyzowy AKC-U;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3;
 • podatek od nieruchomości -DN-1;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT-4R, PIT-11.

 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu rozdziału 7a Działu III Ordynacji podatkowej. Spółka nie korzysta też z innych ulg podatkowych.

W 2020 r. nie zidentyfikowano schematów podatkowych objętych obowiązkiem raportowania na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, stąd nie przekazano Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki

Suma bilansowa RRG na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 187.220.107,06 PLN. W związku z tym wartość progowa 5% sumy bilansowej, o której mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT wyniosła 9.361.005,35 PLN.

W roku podatkowym 2020 RRG realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Łączna wartość tych transakcji wyniosła 448.471.520,13 PLN.

Wszystkie transakcje przeprowadzone pomiędzy Spółką i podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych, z uwzględnieniem praktyki rynkowej i charakterystyki działalności prowadzonej przez RRG w zakresie obrotu samochodami marek Renault i Dacia.

W roku podatkowym 2020 Spółka przeprowadziła szereg transakcji z podmiotami powiązanymi, które dotyczyły przede wszystkim:

 

 • zakupu towarów (samochodów oraz części zamiennych) od Renault PL;
 • sprzedaży usług gwarancyjnych na rzecz Renault Polska sp. z o.o. ;
 • nabycia usług finansowych od Renault Finance S.A. (uczestnictwo w wewnątrzgrupowym cash poolingu).

 

4.1. Transakcje z Renault Polska sp. z o.o.

Spółka dokonuje zakupu samochodów oraz części zamiennych od Renault Polska sp. z o.o. (dalej: „Renault PL”). RRG oraz Renault PL są podmiotami powiązanymi pośrednio (100% udziałów RRG posiada RRG FR, a 100% udziałów RRG FR posiada Renault SAS, z kolei Renault SAS jest 100% udziałowcem w Renault Developpement Industriel et Commercial (RDIC), która posiada 100% udziałów w Renault Group BV będącym jedynym udziałowcem Renault PL).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna wartość płatności przekazanych na rzecz Renault PL w związku z zakupem samochodów oraz części zamiennych wyniosła 332.836.079,56 PLN. Ponadto, RRG otrzymała od Renault PL wynagrodzenie z tytułu sprzedaży usług gwarancyjnych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna wartość płatności otrzymanych przez RRG od Renault PL z tytułu sprzedaży na rzecz Renault PL usług gwarancyjnych wyniosła 15.779.338,00 PLN.

Wartość pozostałych transakcji dokonywanych przez Spółkę w trakcie 2020 r. z Renault PL, nie przekroczyła 5% wartości sumy bilansowej Spółki na 31 grudnia 2020 r. Transakcje te dotyczyły umów wydłużonej gwarancji w ramach systemu Formuły Non Stop i Kontraktów Serwisowych oraz premii jakościowych.

4.2. Transakcje z Renault Finance S.A.

Spółka finansuje swoją działalność w istotnej mierze w oparciu o finansowanie pozyskiwane od Renault Finance S.A. (dalej: „Renault Finance”). RRG oraz Renault Finance są podmiotami powiązanymi pośrednio (100% udziałów RRG posiada RRG FR, a 100% udziałów RRG FR posiada Renault SAS będącym jedynym udziałowcem Renault Finance). Na dzień 31 grudnia 2020 r. globalne saldo Spółki było ujemne i wynosiło 72.939.101,79 PLN.

Powyższa transakcja zawierana była na warunkach nieodbiegających od rynkowych.

5. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

6. Złożone wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej

W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie

 

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.);
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).

 

7. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję

W roku podatkowym 2020 Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję. W konsekwencji nie dokonywano rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl