Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RENAULT

 

 

§ 1.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania sklepu internetowego RENAULT, a w szczególności określenie: charakteru informacji wynikających z internetowej witryny sklepu, zasad zawierania umów sprzedaży oraz podstawowych praw i obowiązków kupujących i sprzedawcy. Zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie pełnią rolę ogólnych warunków sprzedaży.

 

§ 2.

SŁOWNICZEK

 

Zawarte w regulaminie określenia oznaczają:

 

(a)    sprzedawca – spółkę PGD RG MOTORS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 156 (kod pocztowy: 02-326 Warszawa), której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy (XII Wydział Gospodarczy – KRS), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000021035, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1130009891, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości:  23.591.000,00 PLN;

(b)   kupujący – podmiot prawa, który może nabywać rzeczy na własność;

(c)    konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 3.

UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1. To, co wynika z witryny internetowej sklepu, jest zaproszeniem do składania zamówień. Witryna internetowa sklepu jest narzędziem umożliwiającym wygenerowanie zamówienia, którego złożenie następuje za pomocą poczty elektronicznej. Umowa sprzedaży jest zawierana za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Aby wygenerować zamówienie, kupujący powinien wybrać towar (towary), który (które) chce kupić, oraz kierować się komunikatami zawartymi na stronie internetowej. Procedura składania zamówienia kończy się z chwilą jego potwierdzenia (przez kupującego) poprzez otwarcie hiperłącza znajdującego się w treści wiadomości przesłanej (przez sprzedawcę) pocztą elektroniczną na adres podany przez kupującego. Złożenie zamówienia towaru (towarów) oznacza złożenie oferty zawarcia umowy. Sprzedawca nie musi przyjmować złożonej oferty (co w szczególności dotyczy sytuacji, gdy towar nie jest dostępny w magazynie). Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zawarcia umowy, które jest przesyłane pocztą elektroniczną na adres kupującego. Zawarta umowa jest umową zawartą pod warunkiem rozwiązującym. Zdarzeniami powodującymi ustanie skutków zawartej umowy są: niepodanie danych (w tym podanie fałszywych danych), potrzebnych do identyfikacji kupującego oraz przygotowania transportu towaru, lub niedokonanie płatności (w przypadku wyboru płatności innej niż płatność przy odbiorze rzeczy). W takim przypadku (tj. w przypadku niepodania danych lub niedokonania płatności) umowa rozwiązuje się z upływem okresu 10 dni od dnia, w którym dane powinny zostać podane lub płatność powinna zostać dokonana. Niniejsze nie wyłącza prawa sprzedawcy do zobowiązania kupującego do podania danych lub do dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę (w przypadku skorzystanie przez sprzedawcę z tego uprawnienia, umowa rozwiązuje się z upływem wyznaczonego przezeń terminu).
 3. Na treść umowy sprzedaży składają się: (1) zamieszczone na witrynie internetowej informacje o towarze (tj. zdjęcia i inne informacje znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy towaru lub dostępne po otworzeniu innego okna lub zakładki); (2) oświadczenia złożone za pośrednictwem internetowej witryny sklepu lub poczty elektronicznej; (3) niniejszy regulamin; (4) w przypadku konsumentów – informacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca utrwala treść umowy poprzez zapisywanie na nośniku informacji o oświadczeniach złożonych za pośrednictwem internetowej witryny sklepu lub poczty elektronicznej oraz prowadzenie ewidencji zmian niniejszego regulaminu. Sprzedawca zabezpiecza informacje przez ich utratą lub ujawnieniem osobom, które nie są uprawnione do zapoznania się z ich treścią. W tym celu stosuje odpowiadanie środki techniczne i informatyczne, w szczególności zapisuje dane na wydzielonych nośnikach informacji oraz stosuje oprogramowanie antywirusowe. Kupujący może zwrócić się do sprzedawcy o sporządzenie informacji o treści oświadczeń złożonych za pośrednictwem internetowej witryny sklepu lub poczty elektronicznej oraz treści regulaminu z chwili zawarcia umowy. Sprzedawcy przysługuje zwrot kosztów sporządzenia przedmiotowych informacji.
 5. Oczywiste błędy (np. liczba cyfr w polu kod) są wykrywane przez oprogramowanie służące do sporządzenia i przyjęcia zamówienia. Inne oczywiste błędy (np. błąd ortograficzny w nazwie miejscowości) mogą zostać skorygowane przez sprzedawcę w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie inne błędy mogą zostać skorygowane na prośbę kupującego. Prośbę o dokonanie korekty można przesłać również drogą elektroniczną na adres: sklep@renaultwarszawa.pl.
 6. Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim.

 

§ 4.

ZAPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTA

 

Sklep internetowy jest narzędziem, które umożliwia wygenerowanie zamówienia. Zamówienie jest dokonywane i przyjmowane drogą elektroniczną. Umowa zawarta przy użyciu poczty elektronicznej jest umową zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Realizacja obowiązków informacyjnych, wynikających z tej ustawy, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej. Przed potwierdzeniem zamówienia, konsument powinien zapoznać się z informacją zawartą w treści wiadomości przesłanej mu przez sprzedawcę.

 

§ 5.

ZAPŁATA CENY ORAZ DOSTAWA TOWARU

 

 1. Cena towaru wynika z informacji przesłanej pocztą elektroniczną (jest zawarta w treści wygenerowanego zamówienia).
 2. Cena może zostać zapłacona w sposób wskazany na stronie sklepu.
 3. Koszt dostarczenia towaru wynika ze stawek wynagrodzenia stosowanych przez przewoźników (Firma kurierska lub Poczta Polska). Zawarte na stronie internetowej informacje są wyrazem wiedzy sprzedawcy o stawkach stosowanych przez podmiot wybrany do dostarczenia towaru.
 4. Towar może zostać przesłany przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej albo przesyłką kurierską za pośrednictwem innego przewoźnika.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest wydać lub przesłać (tj. wysłać) kupującemu towar niezwłocznie. Wydanie lub przesłanie (tj. wysłanie) towaru jest możliwe dopiero po uiszczeniu ceny oraz innych należności (nie dotyczy to wyboru płatności przy odbiorze rzeczy). Termin realizacji przesyłki zależy od zasad i praktyki stosowanych przez przewoźnika (Poczta Polska lub inny przewoźnik).
 6. W razie przesłania sprzedanego towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (Poczta Polska lub inny przewoźnik), kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§ 6.

ZAKAZ ZAMIESZCZANIA I PRZESYŁANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 

Kupujący nie może używać witryny sklepu internetowego do zamieszczania, przechowywania i przesyłania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 7.

MINIMALNY ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych kupującego w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania niniejszej umowy oraz realizacji obowiązków o charakterze publicznoprawnym, co w szczególności oznacza, że ma on prawo do przetwarzania danych w celu zaksięgowania transakcji oraz identyfikacji zobowiązań związanych z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady towaru.

 

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl